Privacy

Privacy (ENG)


 1. Privacy

By using our services, you agree to our collecting information as described in our privacy policy. We collect this information so that you can use our Services and for the purpose of improving our Service.

1.1 What information do we collect?

To ensure a better experience when you use our Services, we may require personal information including but not limited to; name, phone number, address. Furthermore, payment data, IP data, login and usage data.


1.2 How do we use your information?

We use your information:

 • to facilitate account creation and login
 • to ask for feedback
 • so that communication between Users can take place
 • to manage user accounts
 • to send administrative communications to you
 • to respond to requests from you as a user
 • to prevent damage to you as a user
 • manage and fulfill orders
 • providing and facilitating the provision of services to Users
 • respond to customer service requests
 • to send promotions to you
 • to send targeted ads

Your information may be shared, with your consent, to comply with the Law, to protect your rights or to fulfill a business obligation. We may share your personal information in the event of business transfers (e.g. merger or sale, financing konfettie.eu etc.).


1.3 Cookies and tracking technologies

Cookies are files containing a small amount of data that are often used as an anonymous unique identifier. These are sent to your browser from the website you visit and stored on your computer's hard drive.

Our website uses these “cookies” to collect information and improve our Service. You have the option to accept or decline these cookies and to know when a cookie is being sent to your computer. If you choose to decline our cookies, you may not be able to use the full scope of our Service.

We would like to inform you that when you visit or use our Service, we collect information that your browser transmits to us, the so-called log data. This log data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser version, pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, and other statistics.


1.4 How long do we keep your information?

We keep your data for as long as you use our Service and/or after you use our Services. Do you want us to delete your data? Sellers can send a request to: seller@konfettie.eu , customers to info@konfettie.eu

1.5 How do we keep your information safe?

Konfettie.eu values ​​your trust in providing your personal information, which is why we strive to use commercially acceptable means to protect it. But remember that no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security. In addition, we promise to work with third-party suppliers of the highest standards. All parties adhere to the safety rules and regulations as set by the European Union.

1.6 Do we collect data from minors? 

Konfettie.eu Services are not directed to anyone under the age of 18. We do not knowingly collect personally identifiable information from people under the age of 18. If Konfettie.eu discovers that a person under the age of 18 has provided us with personal information, we immediately delete it from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us at safety@konfettie.eu so that we can take appropriate action.

1.7 Service providers

We may employ outside companies and individuals for the following reasons:

 • to facilitate our Service;
 • to provide the Service on our behalf;
 • to perform service-related services or:
 • to help us analyze how our Service is used. 

We want to inform our service Users that these third parties have access to your personal information. The reason is to carry out the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

 

1.8 Links to other sites

Our Service may contain links to other sites and/or social media. If you click on a third party link, you will be redirected to that site. Please note that these external sites are not controlled by us. Therefore, we strongly recommend that you read the privacy policies of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

1.9 Changes to our privacy policy

Konfettie.eu can change the privacy policy, remove parts or adjust it. If this is the case, Users will be notified by us.

If you have any questions about our policy, please contact us at: info@konfettie.eu

 

Privacy (NL)

Privacy

 

 1. Privacy

Door gebruik te maken van onze services ga je akkoord met het feit dat wij informatie verzamelen zoals beschreven staat in ons privacybeleid.  Wij verzamelen deze informatie zodat jij onze Services kunt gebruiken en met het doel om onze Service te verbeteren. 

1.1 Welke informatie verzamelen wij? 

Om een betere ervaring te garanderen wanneer je onze Services gebruikt kan het zijn dat wij persoonlijke informatie nodig hebben inclusief maar niet beperkt; naam, telefoonnummer, adres. Verder, betalingsgegevens, IP gegevens, inlog en gebruiksgegevens.

 

1.2 Hoe gebruiken we jouw informatie? 

Wij gebruiken jouw informatie:

 • Voor het creëren van een account en log-in te faciliteren
 • Om feedback te vragen 
 • Zodat er communicatie tussen Gebruikers kan plaatsvinden 
 • Om Gebruikersaccounts te beheren 
 • Om administratieve communicatie naar je te sturen 
 • Om op verzoeken van jou als gebruiker te reageren
 • Om schade aan jou als gebruiker te voorkomen 
 • Orders te managen en te volbrengen
 • Leveren en vergemakkelijken van de levering van diensten aan Gebruikers
 • Te reageren op klantenservice verzoeken
 • Om promoties naar je te verzenden 
 • Om gerichte advertenties te versturen 

 

Jouw informatie kan gedeeld worden, met jouw toestemming om te voldoen aan de wet, om jouw rechten te beschermen of om een zakelijke verplichting na te komen. Het kan zijn dat we jouw persoonlijke informatie delen in geval van zakelijke overdrachten (bijvoorbeeld fusie of verkoop, bij het financieren van konfettie.eu etc.). 

 

1.3 Cookies and tracking technologies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak worden gebruikt als anonieme unieke identificatiecode. Deze worden vanaf de website die je bezoekt naar jouw browser gestuurd en op de harde schijf van jouw computer opgeslagen.

 

Onze website gebruikt deze “cookies” om informatie te verzamelen en onze Dienst te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie naar uw computer wordt verzonden. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kunt u mogelijk niet de volledige omvang van onze Service gebruiken.

 

We willen je  informeren dat wanneer je  onze Service bezoekt en gebruikt , we informatie verzamelen die jouw browser naar ons verzendt, de zogenaamde loggegevens. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internetprotocol ("IP")-adres van uw computer, browserversie, pagina's van onze Service die je bezoekt, de tijd en datum van jouw  bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht en andere statistieken.

 

1.4 Hoe lang bewaren wij jouw informatie? 

We bewaren jouw gegevens zolang je onze Service gebruikt en/of nadat je onze Services hebt gebruikt. Wil je dat wij jouw gegevens verwijderen? Verkopers kunnen een verzoek sturen naar: seller@konfettie.eu, klanten naar info@konfettie.eu 

 

1.5 Hoe houden we jouw informatie veilig?

Konfettie.eu waardeert jouw vertrouwen in het verstrekken van jouw persoonlijke informatie, daarom streven we ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is en dat we de absolute veiligheid ervan niet kunnen garanderen. Bovendien beloven we samen te werken met externe leveranciers van de hoogste normen. Alle partijen houden zich aan de veiligheidsregels en voorschriften zoals gesteld door de Europese Unie.

 

1.6 Verzamelen wij gegevens van minderjarigen?

 Konfettie’s Services richten zich tot niemand onder de 18 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van mensen onder de 18 jaar. Als Konfettie.eu ontdekt dat een persoon jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen we onmiddellijk dit van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via safety@konfettie.eu  zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.
1.7 Service providers

We kunnen om de volgende redenen externe bedrijven en personen in dienst nemen:

 • Om onze Service te vergemakkelijken;
 • Om de Service namens ons te leveren;
 • Om Service gerelateerde services uit te voeren of:
 • Om ons te helpen analyseren hoe onze Service wordt gebruikt.

 

We willen onze Service Gebruikers informeren dat deze derden toegang hebben tot uw persoonlijke informatie. De reden is om namens ons de aan hen opgedragen taken uit te voeren. Ze zijn echter verplicht de informatie niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

 

1.8 Links naar andere sites  

Onze Dienst kan links naar andere sites en/of sociale media bevatten. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar die site. Houd er rekening mee dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden we je ten zeerste aan om het privacybeleid van deze websites te lezen. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 

1.9 Veranderingen aan onze privacybeleid 

Konfettie.eu kan het privacybeleid wijzigen, onderdelen verwijderen of aanpassen. Als dit het geval is, worden Gebruikers door ons op de hoogte gebracht.


Heb je vragen over ons beleid neem dan contact op via: info@konfettie.eu